పాలిమైన్

  • Polyamine

    పాలిమైన్

    వివిధ రకాల పారిశ్రామిక సంస్థల ఉత్పత్తి మరియు మురుగునీటి శుద్ధిలో పాలిమైన్ విస్తృతంగా వర్తించబడుతుంది.